Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Μανώλης Κουτούζης

 

 

Ανάπτυξη και προτυποποίηση δεικτών και κριτηρίων για την Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ' Κ.Π.Σ.
 

Εμφάνιση ενδεικτικών σελίδων                   Εμφάνιση ενδεικτικών σελίδων

 

}          Σκοπός και Αναγκαιότητα του Προγράμματος

}          Η Εσχάρα Αποτύπωσης

}          Πορεία του Έργου (2001 – 07)

}     Αξιοποίηση του Έργου

}          Ενημέρωση Στελεχών της Εκπαίδευσης

} Έκδοση τόμου με στατιστικά στοιχεία του έτους 2003-04

} Στατιστικά στοιχεία του σχολικού έτους 2004-05

 

Εισαγωγή

Ενότητα 1: Σχολικές Μονάδες

Ενότητα 2:  Μαθητές

Ενότητα 3: Εκπαιδευτικοί

Ενότητα 4: Σχολικά Κτίρια

Ενότητα 5: Σχολικές Δραστηριότητες

 

} Στατιστικά στοιχεία του σχολικού έτους 2005-06

 

Εισαγωγή

Ενότητα 1: Σχολικές Μονάδες

Ενότητα 2:  Μαθητές

Ενότητα 3: Εκπαιδευτικοί

Ενότητα 4: Σχολικά Κτίρια

Ενότητα 5: Σχολικές Δραστηριότητες

 

 

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου της συ­νολικής αποτύπωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, με στόχο τη λεπτομερή καταγρα­φή των χαρακτηριστικών του. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε να υλοποιείται από το σχο­λικό έτος 2001-02 το ερευνητικό έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και προτυποποίηση δει­­κτών και κριτηρίων για την Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος» το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2006.

Είναι κοινός τόπος ότι αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση κάθε εκπαιδευτικού συστήματος είναι η ολοκληρωμένη γνώση όλων των στοιχείων που το συγκρο­τούν και επιτρέπουν την ανάλυση και μελέτη του. Στη σημερινή εποχή, που ο κόσμος αλ­λάζει με ταχύτατους ρυθμούς, το εκπαιδευτικό σύστημα για να είναι αποδοτικό οφεί­λει να αναπτύξει μηχανισμούς διαρκούς προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συν­θή­κες, μηχανισμούς συνεχούς εκσυγχρονισμού. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη τέ­τοιων μηχανισμών είναι η γνώση βασικών παραμέτρων που συνιστούν την ταυτότητα των ελληνικών σχολικών μονάδων.

Το ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη και προτυποποίηση δει­κτών και κριτηρίων για την Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος» είναι η πρώτη συστηματική προ­σπάθεια για τη συγκρότηση ενός πλήρους ‘εκπαιδευτικού χάρτη’ της χώρας. Αν και πολλά από τα στοιχεία της απογραφής συλλέγονται και από άλλους φορείς (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ΥΠΕΠΘ, Δήμους), αυτά είναι ελλιπή, αποσπασματικά, ανο­μοιογενή και διάσπαρτα και συνεπώς είναι αδύνατο να αξιοποιηθούν για την εξα­γω­γή γενικών συμπερασμάτων.

–    Σκοπός του Προγράμματος είναι:

·        η ανάπτυξη και προτυποποίηση συστήματος δεικτών για την παροχή ολοκληρωμένης, επίκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα, τη λει­τουργία και τα επιτεύγματα του εκπαιδευτικού συστήματος σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

·        η δυναμική αποτύπωση, με τη χρήση του συστήματος δεικτών, της κατάστασης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και η παρακολούθηση της εξέλιξής του, αφού προβλέπεται η συνεχής ανατροφοδότηση του συ­στή­μα­τος.

–     Η αναγκαιότητα ανάπτυξης δεικτών

Η καθιέρωση πρότυπων δεικτών και συνοδευτικών κριτηρίων για την αποτύπωση της κατάστασης εξασφαλίζει:

α. Σε εθνικό επίπεδο

·      τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος,

·      τη διαμόρφωση μιας συστηματικής πολιτικής διορθωτικών παρεμ­βά­σεων.

β. Στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και της περιφέρειας

·      την αποδοτική χρήση των διαθέσιμων μέσων και πόρων,

·      τον προσδιορισμό των περιοχών που απαιτούν ή επιδέχονται βελτίωση (χα­ρακτηριστικά μαθητικού δυναμικού, διαθέσιμα μέσα και πόροι, προσω­πικό, διοίκηση, μαθησιακές διαδικασίες, σχέσεις των φορέων της εκ­παι­δευτικής διαδικασίας, εκπαιδευτικά επιτεύγματα, κ.λπ.),

·      την ανάπτυξη και την ενίσχυση πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης των παραγόντων του σχολείου,

·      την ανάπτυξη συλλογικών και ατομικών σχεδίων δράσης και καινοτομικών παρεμβάσεων.

 

}          Εσχάρα Αποτύπωσης

Η «Εσχάρα Αποτύπωσης» αποτελεί το βασικό εργαλείο το οποίο διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του έργου με σκοπό την αποτύπωση (απογραφή – συσχέτιση - μελέτη) των βασικών Παραμέτρων που συνθέτουν την ταυτότητα των ελληνικών σχολικών μονάδων.

Αποτελείται από τρεις ομάδες ερωτήσεων που αναφέρονται αντίστοιχα:

α)    στην υλικοτεχνική υποδομή και την ταυτότητα της σχολικής μονάδας

β)    στο ανθρώπινο δυναμικό και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας

γ)    στις πηγές χρηματοδότησης καθώς και τις δαπάνες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα.

 

–     «Υλικοτεχνική Υποδομή και Ταυτότητα»

Συγκεντρώνονται στοιχεία που αφορούν:

·      την ταυτότητα του σχολείου (π.χ. όνομα, περιοχή, εάν είναι συστεγαζόμενο ή μέρος συγκροτήματος, οργανικότητα, ωράριο λειτουργίας)

·      τα γενικά χαρακτηριστικά του σχολικού κτιρίου (π.χ. επιφάνεια, παλαιότητα, κατά­σταση, αύλειος χώρος, ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως θέρ­μανση, ύδρευση, φωτισμός, εξαερισμός)

·      τους διαθέσιμους χώρους και τον εξοπλισμό (π.χ. αριθμός και επιφάνεια αιθου­σών διδασκαλίας, αριθμός και επιφάνεια εργαστηρίων και άλλων βοηθητικών χώρων, επάρκεια και χρήση διαθέσιμων χώρων, ύπαρξη και λειτουργία βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εποπτικά όργανα)

 

–     «Ανθρώπινο Δυναμικό και Λειτουργία»

Συγκεντρώνονται στοιχεία που αφορούν:

·      το διδακτικό προσωπικό (π.χ. αριθμός εκπαιδευτικών, σχέση εργασίας, επίπε­δο εκπαίδευσης, έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο)

·      το διοικητικό – ειδικό επιστημονικό – βοηθητικό και άλλο προσωπικό (π.χ. αριθμός προσωπικού, είδος εργασίας, εργασιακό καθεστώς)

·      το μαθητικό δυναμικό (π.χ. εγγεγραμμένοι και φοιτώντες μαθητές, αριθμός αλ­λο­δαπών μαθητών, αριθμός μαθητών με ειδικές ανάγκες)

·     την ανάπτυξη και εφαρμογή του σχολικού προγράμματος (π.χ. τύπος τμημά­των σε λειτουργία, ξένες γλώσσες, καινοτομικές δραστηριότητες, ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, εξωπρογραμματικές εκδηλώσεις, σχέ­σεις παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας)

–     «Πηγές Χρηματοδότησης – Δαπάνες»

Συγκεντρώνονται στοιχεία που αφορούν τα έσοδα της σχολικής μονάδας ανά πηγή χρηματοδότησης και τα έξοδα ανά κατηγορία δαπάνης

}          Πορεία του Έργου (2001 – 04)

Κατά το σχολικό έτος 2001-02 πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

·      Αποτυπώθηκαν 2891 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο προγραμματισμός του Κ.Ε.Ε. για το σχολικό έτος 2001-02 προέ­βλεπε την απογραφή ενός στατιστικού δείγματος 2000 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί­δευ­σης από όλη τη χώρα. Για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των δεδομένων, καθώς και για τον έλεγχο της εγκυ­ρότητας του εργαλείου της έρευνας, μια ομάδα εκπαιδευτικών/ ερευνη­τών αποσπασμένων στο Κ.Ε.Ε., απo­τύ­πωσαν τα σχολεία με επιτόπιες επι­σκέ­ψεις σε συνεργασία με τον Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας. Από τη δια­δι­κα­σία αυτή προέκυψε μια βελτιωμένη έκδοση του ερωτηματολογίου.

·      Παράλληλα οργανώθηκαν πιλοτικά σεμινάρια σε διευθυντές σχολικών μονάδων ανά Γραφείο ή ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευ­τεροβάθμιας Εκπαί­δευ­σης. Στα σεμινάρια αυτά οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της ομάδας αποτύ­πω­σης του Κ.Ε.Ε. ενημέρωναν τους διευθυντές των σχολικών μονάδων για το συ­γκε­κριμένο ερευνητικό πρόγραμμα (έμφαση στο νεωτερικό χαρακτήρα, στο σκοπό και την αναγκαιότητα του έργου, κ.λ.π.), παρουσίαζαν συνοπτικά τη δο­μή, τη λογική και λειτουργία του σχετικού ερωτηματολογίου και επεξηγούσαν το σύνολο των ερωτήσεων, εμμένοντας σε εκείνες που παρουσιάζουν αυξη­μένη δυσκολία.

·      Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) σχε­δ­ίασε τη Βάση Δεδομένων (Β.Δ.) για την εισαγωγή των στοιχείων της Απο­­τύπωσης των σχολικών μονάδων.

·      Πραγματοποιήθηκε από προσωπικό του Κ.Ε.Ε. η ηλεκτρονική καταχώριση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων.

·      Τον Μάιο του 2002 έγινε η έκδοση εγχειριδίου – οδηγού για τη συμπλήρωση της Εσχάρας Αποτύπωσης.

 

Κατά το σχολικό έτος 2002-03 πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

·      Αποτυπώθηκαν άλλες 7834 δημόσιες σχολικές μονάδες όλων των βα­θμίδων από όλη τη χώρα. Η Αποτύπωση σχολικών μονάδων για το έτος αυ­τό ξεκίνησε από το ακριτικό Καστελόριζο και συνεχίστηκε με γρή­γο­ρους ρυθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως με τη μέθοδο των σεμιναρίων, σε μικρές ομάδες Διευθυντών ανά Γραφείο Εκπαί­δευσης.

·      Το Σεπτέμβριο του 2002 εστάλη σε όλα τα Δημόσια Σχολεία της χώρας το εγχειρίδιο-οδηγός για τη συμπλήρωση της Εσχάρας Αποτύπωσης, προκειμένου να ενημερωθούν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων για την πλήρη και ορθή Αποτύπωση της σχολικής τους μονάδας.

·      Πραγματοποιήθηκε από προσωπικό του Κ.Ε.Ε. η ηλεκτρονική καταχώριση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Η ορθότητα της καταχώρισης αυτής ελέγχθηκε με περιοδικό δειγματοληπτικό έλεγχο από προσωπικό του Κ.Ε.Ε.

 

Κατά το σχολικό έτος 2003-04 πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

·      Από τις 10725 σχολικές μονάδες που είχαν αποτυπωθεί τα δυο προη­γού­με­να σχολικά έτη, 9476 επικαιροποίησαν πλήρως μέχρι 30 Ιανου­α­ρίου 2004 τα στοιχεία που τις αφορούσαν για το σχολικό έτος απογραφής, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών της ομάδας αποτύπωσης του Κ.Ε.Ε.

·      Από τον Φεβρουάριο του 2004, και παράλληλα με την επικαιροποίηση των ήδη αποτυπωμένων σχολικών μονάδων, ήταν σε εξέλιξη η Αποτύ­πω­ση και η ηλεκτρονική καταχώριση των υπόλοιπων δημόσιων σχολι­κών μονάδων της χώρας.

·      Έως τις 10 Μαΐου είχαν αποτυπωθεί άλλες 2670 σχολικές μονάδες ενώ είχαν καταχωρίσει στοιχεία στη Βάση Δεδομένων του Κ.Ε.Ε. συνολικά 13395 δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.

·      Έως 23-12-2004 είχαν αποτυπωθεί και είχαν καταχωρίσει στοι­χεία στη Βάση Δε­δομένων του Κ.Ε.Ε. συνολικά 14446 δημόσιες σχο­λι­κές μονάδες Πρωτο­βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.

To Σεπτέμβριο του 2003 ξεκίνησε η προετοιμασία για τη φάση της Επι­και­ρο­ποίησης των μεταβλητών στοιχείων των 10725 σχολικών μο­νάδων που είχαν απο­τυπωθεί και είχαν καταχωριστεί ηλεκτρονικά από το Κ.Ε.Ε. τα δύο προη­γούμενα σχολικά έτη. Για την πραγματοποίηση της Επικαιροποίησης, με εντο­λή των Περιφερειακών Διευθυντών, ορίστηκαν από τους αρμό­διους Προϊστα­μέ­νους, συντονιστές σε κάθε Διεύθυνση και κάθε Γραφείο Πρωτοβάθμιας και Δευτερο­βάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαι­δευ­τικοί της ομάδας Αποτύπωσης του Κ.Ε.Ε., σε σεμινάρια που πραγμα­το­ποιήθηκαν σε όλα τα Γραφεία Εκπαί­δευ­σης της χώρας, ενη­μέρωσαν τους συντονιστές για το έργο της Επικαι­ρο­ποίη­σης. Στη συνέχεια ενη­με­ρώθηκαν για τον τρόπο της ορθής καταχώρισης των στοιχείων στη Βάση Δεδομένων του Κ.Ε.Ε. οι διευθυντές των σχολείων της ευθύνης του κάθε Γραφείου.

Ο σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων προβλέπει, με την έναρξη του νέου σχο­λικού έτους, να αντιγράφονται αυτόματα τα σταθερά στοιχεία των σχο­λικών μονάδων. Οι διευθυντές των σχολικών μο­νάδων εφοδιάστηκαν από το Κ.Ε.Ε. με κωδικό πρόσβασης και κλήθηκαν να ελέγξουν τα σταθερά και να επικαιρο­ποιή­σουν τα μεταβλητά στοιχεία των σχολείων τους για το σχολικό έτος 2003-4.

Η Επικαιροποίηση των στοιχείων του σχολικού έτους 2003-4 άρχισε 5 Νοεμ­βρίου. Πολλά σχολεία, κυρίως, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν διαθέ­τουν Η/Υ και πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους σε συνερ­γασία με τον υπεύθυνο συντονιστή, στο Γραφείο Εκπαί­δευσης που ανήκαν ή σε συναντήσεις σε εργαστήρια πληροφορικής με την επίβλεψη του συντονιστή ή εκπαιδευτικού της ομάδας Απο­τύ­πωσης.

Κατά το σχολικό έτος 2003-4 τα στοιχεία των σχολικών μονάδων, τα οποία κατα­χω­ρίστηκαν από τους διευθυντές τους στη Βάση Δεδομένων, ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητα και, σε όσες περιπτώσεις ήταν δυνατό, ως προς την ορθό­τητά τους, τόσο από τους υπεύθυνους για κάθε περιοχή εκπαιδευτικούς της ομάδας Αποτύπωσης του Κ.Ε.Ε., όσο και από συντονιστές των Γραφείων και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Προκειμένου να συναχθούν κάποια πρώτα συμπεράσματα για τη λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συστήματος, έγινε η στατιστική επεξεργασία των στοι­χείων των 13.395 σχολείων (περίπου το 90 % των δημόσιων σχολικών μονά­δων της χώρας) που είχαν καταχωρίσει τα στοιχεία τους μέχρι 10 Μαΐου του 2004.

Έως τις 23-12-2004 είχαν αποτυπωθεί και καταχωριστεί στη Βάση Δεδο­μένων του Κ.Ε.Ε. τα στοιχεία 14446 δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτο­βά­θμιας και Δευτε­ρο­βάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα για το σχολικό έτος 2003-04.

Στον πίνακα 1 καταγράφεται ο αριθμός των επικαιροποιημένων σχολικών μο­νά­δων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2003-04.

Πίνακας 1:

Βαθμίδα Εκπαίδευσης

Αριθμός Δημόσιων Σχολείων
2003 - 2004

Αριθμός Δημόσιων Σχολείων που έχουν αποτυπωθεί, επικαιροποιηθεί και επεξεργαστεί στατιστικά

Νηπιαγωγεία

5.623

5.434

96,6

Δημοτικά

5.632

5.416

96,2

Γυμνάσια

1.891

1.881

99,5

Λύκεια

1.264

1.253

99,1

ΤΕΕ

  462

 462

100,0

Σύνολο

14.872

14.446

97,1

  


 

 ΔρασεΙΣ τησ «Αποτυπωσησ»
 το Σχολικο Ετοσ 2004-05

 

·        Ενημερώθηκε για την πορεία του έργου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ε.Ε

·        Στοιχεία από τη Βάση Δεδομένων, κατόπιν σχετικής αίτησης, παραχωρήθηκαν στο ΥΠΕΠΘ, προ­κε­ι­μέ­νου να ενημερωθεί το Μηχανογραφικό αρχείο των σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης, στον ΟΣΚ, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα κατανομής των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασής της με το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και την ΚΕΔΚΕ, καθώς και σε διάφορες Διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ,  σε στελέχη της εκπαίδευσης, σε άλλους φορείς ,  και σε μεμονωμένους ερευνητές.

·          Είναι υπό έκδοση βιβλίο το οποίο θα περιλαμβάνει τη στατιστική επεξεργασία και το σχολιασμό των δεδομένων της Αποτύπωσης για το έτος 2003-04 και για το 97,3 % του συνόλου των δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο­βάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή  14446 δημόσιων σχολικών μονάδων  (5434 Νηπιαγωγείων, 5416 Δημοτικών, 1881 Γυμνασίων, 1253 Λυκείων, 462 ΤΕΕ).

·        Ο προγραμματισμός για το σχολικό έτος 2004-05 προβλέπει    τη συνέχιση του έργου με την επικαιροποίηση των μεταβλητών στοιχείων των δημόσιων σχολικών μο­νά­δων που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στη Βάση Δεδομένων, καθώς και την αποτύπωση των υπόλοιπων δημόσιων αλλά και την έναρξη της αποτύπωσης των ιδιωτικών σχολικών μο­νά­δων.

·        Έως τον  Δεκέμβριο 2004 συνεχίστηκε  η επίλυση εκκρεμοτήτων της επικαιροποίησης του σχο­λικού έτους 2003-04 καθώς και η διασταύρωση στοιχείων που αφο­ρού­σαν τις σχολικές μονάδες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία. Ταυτόχρονα η ομάδα αποτύπωσης ασχολήθηκε με την επεξεργασία και δια­μόρφωση προτάσεων για αναβάθμιση της Βάσης Δεδομένων.

·      Τον Ιανουάριο του 2005 ξεκίνησε η προετοιμασία για την οργάνωση της Επι­και­ροποίησης / Αποτύπωσης των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2004-05. Με εντολή των  Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, ορίστηκαν από τους Προϊσταμένους Γραφείων και Διευ­θύν­σεων οι  υπεύθυνοι για το έργο στις  Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης,  οι οποίοι κλήθηκαν σε ενημερωτικές  συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η ενημέρωση για τις ειδικότερες αρμοδιότητες των υπευθύνων Γραφείων , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Αποτύπωσης/ Επι­και­ρο­ποίησης στα προκαθορισμένα χρονικά όρια, έγινε από τους  εκπαιδευτικούς της ομά­δας αποτύπωσης του Κ.Ε.Ε. Στις ενημερωτικές  συναντήσεις οι εκπαιδευτικοί της ομάδας αποτύπωσης παρουσίασαν αναλυτικά τον τρόπο καταχώρισης των στοιχείων των σχολικών μονάδων στη Βάση Δεδομένων. Επισημάνθηκαν οι στόχοι και οι λειτουργίες του έργου, η αναγκαιότητα καταχώρισης των αξιόπιστων στοιχείων των σχολείων και η μέχρι τώρα αξιοποίησή του.

·      Από 21 Φεβρουαρίου έως 1 Απριλίου 2005 πραγματοποιήθηκαν 45 συνολικά ενημερωτικές συναντήσεις, διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών, σε όλη την Ελλάδα (16 στην Αθήνα στο ΚΕΕ, 9 στη  Θεσσαλονίκη και 20 σε άλλες μεγάλες πόλεις σε εργαστήρια πληροφορικής σχολικών μο­νάδων) στις οποίες ενημερώθηκαν για το έργο  372 υπεύθυνοι Διευθύνσεων και Γραφείων.

·      Η Επικαιροποίηση των στοιχείων των σχολικών μονάδων για  το σχολικό  έτος 2004-5, άρχισε μετά την έκδοση της εγκυκλίου από το ΥΠΕΠΘ στις   8 Απριλίου 2005 . Οι διευθυντές των σχολικών μο­νάδων κλήθηκαν να ελέγξουν τα σταθερά και να επικαιρο­ποιή­σουν τα μεταβλητά στοιχεία των σχολείων τους για το σχολικό έτος 2004-5.

·      Τα στοιχεία των σχολικών μονάδων, μετά την ολοκλήρωση της κατα­χώρισής τους στη Βάση Δεδομένων  από τους διευθυντές, ελέγχονται  ως προς την πληρότητα και ως προς την ορθό­τητα καταχώρισής τους,  σε πρώτη φάση  από τους υπεύθυνους των Διευθύνσεων και Γραφείων και  σε δεύτερη φάση από τους εκπαιδευτικούς της ομάδας αποτύπωσης, οι οποίοι με κατάλληλες διασταυρώσεις των δεδομένων επισημαίνουν τυχόν λάθη ή ασάφειες και επιβλέπουν την διόρθωσή τους, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των στοιχείων.

·      Η αποτύπωση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων για την τρέχουσα χρονιά  έγινε πιλοτικά σε περιορισμένο αριθμό και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το σχολικό έτος 2005-06.

          Στον πίνακα 2 καταγράφεται ο αριθμός των επικαιροποιημένων σχολικών μο­νά­δων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2004-05.

Πίνακας 2:

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Αριθμός δημόσιων σχολείων στην επικράτεια κατά το σχολικό έτος 2004-05

Αριθμός και ποσοστό (%) δημόσιων σχολείων που συμμετείχαν στην επικαιροποίηση κατά το σχολικό έτος 2004-05

Ν

%

Νηπιαγωγεία

5.638

5.514

97,8

Δημοτικά

5.566

5.468

98,2

Γυμνάσια

1.917

1.873

97,7

Λύκεια

1.267

1.231

97,2

ΤΕΕ

472

452

95,8

Σύνολο

14.860

14.538

97,8

 

 ΔρασεΙΣ τησ «Αποτυπωσησ»
 το Σχολικο Ετοσ 2005-06

Τελευταία ενημέρωση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

  

Ψ      Το σχολικό έτος 2005-06  συνεχίστηκε το έργο με την επικαιροποίηση για το έτος αυτό  των μεταβλητών στοιχείων των δημόσιων σχολικών μο­νά­δων που  είχαν καταχωρημένα  τα στοιχεία τους στη Βάση Δεδομένων, καθώς και την αποτύπωση δημόσιων σχολικών μο­νά­δων που δεν είχαν  καταχωρημένα στοιχεία στη Βάση Δεδομένων.

Ψ      Στο πλαίσιο του Προγράμματος, έχει προβλεφθεί η διαμόρφωση  Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) για την παρουσίαση της χωρικής κατανομής των μεγεθών  που είναι καταχωρημένα στη Βάση Δεδομένων της Αποτύπωσης και  αφορούν τις σχολικές μονάδες.

Ψ      Το Δεκέμβριο του 2005 εκδόθηκε βιβλίο, σε 1000 αντίτυπα, με τίτλο: «Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων». Στην έκδοση αυτή επιχειρείται η απεικόνιση της ισχύουσας εκπαιδευτικής πραγματικότητας στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2003-04 με την αξιοποίηση των στοιχείων που καταχωρήθηκαν από τις σχολικές μονάδες στη Βάση Δεδομένων της Αποτύπωσης το έτος αυτό. Συγκεκριμένα, τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον τόμο «Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων» αφορούν 14.446 σχολικές μονάδες, που αποτελούν το 97,1% του συνόλου των δημόσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτούργησαν αυτό το σχολικό έτος και αφορούν:

            Α) την υλικοτεχνική υποδομή και την ταυτότητα της σχολικής μονάδας,

            Β) το ανθρώπινο δυναμικό και τη λειτουργία της.

            Τον Ιούνιο του 2006 και μετά την εξάντληση της πρώτης έκδοσης,  λόγω του ζωηρού ενδιαφέροντος της εκπαιδευτικής κοινότητας για το έργο αυτό και μετά από έγκριση του ΔΣ του ΚΕΕ,  ο τόμος ανατυπώθηκε σε άλλα 2000 αντίτυπα

            Ο τόμος «Αποτύπωση του Εκπαι­δευτικού Συστήματος σε Επί­πε­δο Σχολικών Μονά­δων» διατίθεται δωρεάν  σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε στελέχη και φορείς της εκπαίδευσης. Είναι επίσης διαθέσιμος  και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του    Κ.Ε.Ε

 

Ψ      Το Δεκέμβριο το  Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας συμμετείχε μέσω του ΥΠΕΠΘ στο πολυσυνέδριο / έκθεση "Μoney Show", που οργάνωσε  το Ελληνογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με την παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των ερευνητικών προγραμμάτων του. Η παρουσίαση αυτή έγινε  στις 4/12/2005 στην Αθήνα ξενοδοχείο Hilton και στις 18/12/2005 στη Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Hayatt.

Ψ      Το Φεβρουάριο  του 2006, μετά την έκδοση εγκυκλίου από το ΥΠΕΠΘ, ξεκίνησε η Επι­και­ροποίηση / Αποτύπωση των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2005-06. Ορίστηκαν από τους Προϊσταμένους Γραφείων και Διευ­θύν­σεων, σε όσες περιπτώσεις  χρειάστηκε, νέοι υπεύθυνοι για την υποστήριξη του  έργου της Αποτύπωσης στις  Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, οι οποίοι κλήθηκαν σε ενημερωτικές  συναντήσεις που πραγματοποιούνται από τους  εκπαιδευτικούς της ομά­δας αποτύπωσης του Κ.Ε.Ε., κατά περίπτωση, στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία ή στο ΚΕΕ.

            Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 38 σεμινάρια στην Αθήνα (για όλα  τα Γραφεία  της Αττικής ,  για 3 Γραφεία του Νοτίου Αιγαίου και 6 Γραφεία της Στερεάς Ελλάδας) και 175 εκτός Αθήνας.

Ψ      Στις 11 Μαΐου πραγματοποιήθηκε Ημερίδα παρουσίασης του βιβλίου «Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων»  στην Αθήνα, στο Εθνικό ίδρυμα Ερευνών.

Ψ      Στις 11  Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε Ημερίδα παρουσίασης του βιβλίου «Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων» στη Θεσσαλονίκη στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO «Νικόλαος Γερμανός».

Ψ      Μέχρι το Δεκέμβριο   2006  επικαιροποιήσαν  για το σχολικό έτος 2005-06  στη Βάση Δεδομένων της Αποτύπωσης, τουλάχιστον τα κρίσιμα πεδία, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους, 14.594 δημόσιες  σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  σε σύνολο 14780 ( ποσοστό 98,7%). Αναλυτικά ο αριθμός των επικαιροποιημένων σχολείων κατά βαθμίδα και κατά Περιφέρεια ,για το σχολικό έτος 2005-06, φαίνεται αντίστοιχα   στον ΠΙΝΑΚΑ 1  και στον ΠΙΝΑΚΑ 2.

                  Σε όλη τη διάρκεια της επικαιροποίησης, τα μέλη της Ομάδας Αποτύπωσης του ΚΕΕ ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τους συντονιστές των Γραφείων, σε πολλές περιπτώσεις με τους Διευθυντές των σχολείων ή και τις Προϊστάμενες αρχές όπου αυτό ήταν απαραίτητο, για την καθοδήγηση και τον  έλεγχο των καταχωρούμενων  στοιχείων ενώ έγιναν  διορθώσεις, σε όσες περιπτώσεις κρίθηκε απαραίτητο, σε συνεργασία με τους υπευθύνους των Διευθύνσεων και Γραφείων ή και σε ορισμένες περιπτώσεις  με τους Διευθυντές των σχολείων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1. Σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στην επικαιροποίηση) ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (2005-06)

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Αριθμός δημόσιων σχολείων στην επικράτεια κατά το σχολικό έτος 2005-06

Αριθμός και ποσοστό (%) δημόσιων σχολείων που συμμετείχαν στην επικαιροποίηση κατά το σχολικό έτος 2005-06

Ν

%

Νηπιαγωγεία

5.629

5.560

98,8

Δημοτικά

5.476

5.400

98,6

Γυμνάσια

1.921

1.902

99,0

Λύκεια

1.276

1.261

98,8

ΤΕΕ

478

471

98,5

Σύνολο

14.780

14.594

98,7

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στην επικαιροποίηση   ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και περιφέρεια (2005-06)

Περιφέρεια

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγεία

Δημοτικά

Γυμνάσια

Λύκεια

ΤΕΕ

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός δημόσιων σχολείων στην επικράτεια κατά το σχολ. έτος 2005-06

Αριθμός και ποσοστό (%) δημόσιων σχολείων που συμμετείχαν στην επικαιροποίηση

Αριθμός δημόσιων σχολείων στην επικράτεια κατά το σχολ. έτος 2005-06

Αριθμός και ποσοστό (%) δημόσιων σχολείων που συμμετείχαν στην επικαιροποίηση

Αριθμός δημόσιων σχολείων στην επικράτεια κατά το σχολ. έτος 2005-06

Αριθμός και ποσοστό (%) δημόσιων σχολείων που συμμετείχαν στην επικαιροποίηση

Αριθμός δημόσιων σχολείων στην επικράτεια κατά το σχολ. έτος 2005-06

Αριθμός και ποσοστό (%) δημόσιων σχολείων που συμμετείχαν στην επικαιροποίηση

Αριθμός δημόσιων σχολείων στην επικράτεια κατά το σχολ. έτος 2005-06

Αριθμός και ποσοστό (%) δημόσιων σχολείων που συμμετείχαν στην επικαιροποίηση

Αριθμός δημόσιων σχολείων στην επικράτεια κατά το σχολ. έτος 2005-06

Αριθμός και ποσοστό (%) δημόσιων σχολείων που συμμετείχαν στην επικαιροποίηση

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

358

354

98,9

291

290

99,7

106

106

100,0

61

61

100,0

26

26

100,0

842

837

99,4

Κεντρική Μακεδονία

1.030

1.027

99,7

857

853

99,5

312

312

100,0

189

189

100,0

76

76

100,0

2.464

2.457

99,7

Δυτική Μακεδονία

247

226

91,5

235

233

99,1

82

82

100,0

36

35

97,2

17

16

94,1

617

592

95,9

Θεσσαλία

567

567

100,0

552

550

99,6

151

150

99,3

97

97

100,0

42

42

100,0

1.409

1.406

99,8

Ήπειρος

268

268

100,0

273

273

100,0

92

92

100,0

53

53

100,0

21

21

100,0

707

707

100,0

Ιόνια Νησιά

154

145

94,2

124

119

96,0

51

51

100,0

36

36

100,0

11

11

100,0

376

362

96,3

Δυτική Ελλάδα

451

448

99,3

543

536

98,7

151

151

100,0

95

94

98,9

34

34

100,0

1.274

1.263

99,1

Στερεά Ελλάδα

355

355

100,0

402

402

100,0

125

125

100,0

91

91

100,0

27

27

100,0

1.000

1.000

100,0

Πελοπόννησος

366

366

100,0

377

372

98,7

124

123

99,2

89

89

100,0

34

34

100,0

990

984

99,4

Αττική - Πειραιάς

1.037

1.009

97,3

1.051

1.010

96,1

474

460

97,0

356

343

96,3

118

112

94,9

3.036

2.934

96,6

Βόρειο Αιγαίο

158

158

100,0

164

163

99,4

54

53

98,1

40

40

100,0

18

18

100,0

434

432

99,5

Νότιο Αιγαίο

210

210

100,0

203

203

100,0

85

85

100,0

63

63

100,0

31

31

100,0

592

592

100,0

Κρήτη

428

427

99,8

404

396

98,0

114

112

98,2

70

70

100,0

23

23

100,0

1.039

1.028

98,9

Σύνολο

5.629

5.560

98,8

5.476

5.400

98,6

1.921

1.902

99,0

1.276

1.261

98,8

478

471

98,5

14.780

14.594

98,7

 

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

 

 

Στοιχεία από τη Βάση Δεδομένων της Αποτύπωσης, κατόπιν σχετικής αίτησης, παραχωρήθηκαν σε πολλούς φορείς και μεμονωμένους ερευνητές. Στον ΠΙΝΑΚΑ 3: ‘Παραχώρηση στοιχείων από τη Βάση Δεδομένων της «Αποτύπωσης»’ παρατίθενται στοιχεία  για την μέχρι τώρα αξιοποίηση του έργου.

 

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

 

Πίνακας 3

Παραχώρηση στοιχείων από τη Βάση Δεδομένων της «Αποτύπωσης» του Κ.Ε.Ε.

 

ΦΟΡΕΑΣ  ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γραφείο Υφυπουργού

 κ. Γ. Καλού

26/01/2007

Για ενημέρωση σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

ΥΠ.Ε.Π.Θ .

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

17/01/2006

 

Για ενημερωτικούς σκοπούς.

02/12/2004

Για ενημερωτικούς σκοπούς.

16/11/2004

ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού

22/11/2006

Για τις ανάγκες παροχής στοιχείων στο δίκτυο INES του ΟΟΣΑ.

15/04/2005

Για την ετήσια έκθεση της EUROSTAT  “KEY DATA ON EDUCATION IN EUROPE 2005”.

ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γραφείο Υφυπουργού

 κ. Γ. Καλού

20/01/2005

Ενημέρωση της ηγεσίας για την κτιριακή κατάσταση των σχολικών μονάδων του Νομού Ηρακλείου.

ΟΣΚ
 

 

19/10/2006

Για τον προγραμματισμό των απαιτούμενων νέων εκπαιδευτικών υποδομών ανά Νομό.

 

15/03/2006

Για την μελέτη των αυξομειώσεων που έχουν προκύψει κατά τα τελευταία έτη και της αναγκαιότητας  νέων σχολικών μονάδων σε περιοχές που παρατηρείται αύξηση του μαθητικού δυναμικού.

 

03/03/2006

Για την καταγραφή στεγαστικών προβλημάτων και τον έλεγχο αναγκαιότητας κατασκευής νέων διδακτηρίων

05/01/2005

15/12/2004

ΕΠΕΑΕΚ

 

 

 

22/12/2005

Για την αποστολή έντυπου υλικού από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

31/10/2005

ΦΟΡΕΑΣ  ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

11/10/2006

 

 

Για την ανάπτυξη δειγματοληπτικού πλαισίου έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί από το Παρατηρητήριο Μετάβασης του Π.Ι.

 

 

 

16/05/2006

 

Για την οργάνωση και την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού σε δημοτικά και γυμνάσια της χώρας.

 

22/06/2005

 

Για την έρευνα του Π.Ι.: «Η συμβολή της λυκειακής εκπαίδευσης στη διαμόρφωση γνώσεων και στάσεων των μαθητών / μαθητριών».

 

16/05/2005

 

Για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών «Περιοδική έκθεση για τα δικαιώματα του παιδιού».

 

Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

 

13/03/2006

Για να χρησιμοποιηθούν για την κατανομή των κρατικών πιστώσεων της επισκευής και  συντήρησης των σχολικών κτιρίων που έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων.

Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

 

21/12/2005

 

Για την καταγραφή της κτιριακής υποδομής συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.

 

 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών (ΚΕΔΚΕ)

(Διεύθυνση Ανάπτυξης και Οικονομικών ΤΑ)

08/12/2004

 

Για τη δημιουργία συστήματος κατανομής των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Θεσσαλίας

23/11/2005

 

Για την εξασφάλιση της υποδομής που απαιτείται για την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.

 

ΦΟΡΕΑΣ  ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

26/01/2006

 

 

Για  να χρησιμοποιηθούν για έλεγχο της κατάστασης των σχολικών μονάδων που διενεργεί ο Δήμος Πατρών σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας.

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Αττικής

31/05/2006

 

 

Για τον εντοπισμό προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες της περιφέρειας Αττικής και για την υποβολή εμπεριστατωμένων προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την επίλυσή τους.

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Πελοποννήσου

31/05/2006

 

Για  να χρησιμοποιηθούν για την στήριξη των προτάσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης για την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράμματος για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο.

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

02/05/2006

 

Για  να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων, τον εμπλουτισμό της  βάσης δεδομένων της υπηρεσίας και την ανάρτηση στοιχείων στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

 

Α΄ Διεύθυνση ΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 

24/01/2005

 

Για έλεγχο της αντισεισμικής προστασίας των διδακτηρίων που στεγάζονται οι σχολικές μονάδες της Α΄ Διεύθυνσης ΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

 

Διεύθυνση ΠΕ Νομού Ρεθύμνης

 

18/11/2005

 

Για την εκτίμηση της κτιριακής υποδομής των σχολικών μονάδων του νομού Ρεθύμνης, για λογαριασμό της Νομαρχίας Ρεθύμνης.

 

1ο  Γραφείο ΔΕ Δ΄ Αθήνας

 

04/02/2005

 

 

Για τη συνάντηση στελεχών από τα Υπουργεία Παιδείας των Ευρωπαϊκών χωρών στη Χάγη, 23 – 25/02/2005.

 

ΦΟΡΕΑΣ  ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

6ο Γραφείο Π.Ε. Α’ Αθήνας

 

16/6/2006

Για να αποσταλούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής του Νομαρχιακού διαμερίσματος Αθηνών.

Α.Π.Θ.

Φιλοσοφική Σχολή

 

01/02/2006

 

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών το σχολείο για την Β΄βάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» που εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.1 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΚΤ.

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σχολή Επιστημών της Αγωγής – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

 

30/01/2006

 

Για να χρησιμοποιηθούν για τις ερευνητικές ανάγκες του Εργαστηρίου Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής (ΕΡ.Ε.Θ.Α.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Τομέας Υγείας του Παιδιού

 

31/07/2006

Για τον σχεδιασμό δειγματοληψίας για τη μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και του ΚΕΕΛΠΝΟ σχετικά με τη γρίπη στην Ελλάδα.

18/07/2005

 

 

Για την πανελλαδική μελέτη καταγραφής της εμβολιαστικής κάλυψης του μαθητικού πληθυσμού.

 

Ένωση Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης

25/10/2006

 

 

Ενημέρωση για τους εκπ/κούς του κλάδου ΠΕ08 που εργάστηκαν ως μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, κατά το σχολικό έτος 2004-2005 στα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία σε όλες τις βαθμίδες και όλες τις Περιφέρειες.

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ  ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου Κρήτης

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

01/06/2006

Για να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του έργου : «Διαγνωστική Έρευνα Ν. Ηρακλείου για την κατάρτιση ενός νέου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης για την Δ’ Προγραμματική περίοδο 2007-2013».

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 

11/05/2006

 

 

Για να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου       « Μελέτη-Ανάπτυξη στατιστικού Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων».

 

 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας

03/03/2006

 

Για την επίλυση προβλημάτων στον τομέα της Εκπαίδευσης σε συνεργασία και συμφωνία με τις αντίστοιχες Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας.

 

Νομαρχία Θεσσαλονίκης

31/10/2006

 

 

Για ενημέρωση του Νομάρχη.

 

 

Δήμος Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών έργων

τμήμα πολεοδομικών μελετών & εφαρμογών

27/07/2006

 

Για  να διαμορφώσει ο Δήμος εικόνα για τις ελλείψεις σε σχολική υποδομή και να καταγράψει τη σχολική περιουσία που θα περιέλθει στη Δήμο βάσει του νέου Δημοτικού Κώδικα.

 

Δήμος Νέας Σμύρνης

 

28/03/2005

 

Για τη σωστή και έγκαιρη απορρόφηση κονδυλίων είτε από τα προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ, είτε από προγραμματικές συμβάσεις με την ΟΣΚ ΑΕ., είτε από το Υπ. Εσωτερικών μέσω της ΣΑΤΑ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ  ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

25/09/2005

Για δημοσιογραφική χρήση.

ΝΕΤ

 

14/10/2005

Για τις ανάγκες παραγωγής σειράς ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΠΑΘΗΜΑΤΑ» και θέμα την εκπαίδευση στην Ελλάδα.

 

Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

18/01/2006

 

Για δημοσιογραφική χρήση.

25/11/2005

ΑΝΤ1

20/12/2005

Για τις ανάγκες ρεπορτάζ του κεντρικού μεσημεριανού δελτίου του ραδιοφώνου του ΑΝΤ1 της 20/12/2005.

Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

 

11/01/2006

Για δημοσιογραφική χρήση.

 

ΕΠΙΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

 

 

ΔρασεΙΣ τησ «Αποτυπωσησ»
 το Σχολικο Ετοσ 2006-07

Ο προγραμματισμός για το σχολικό έτος 2006-07 προβλέπει  τη συνέχιση του έργου, με την επικαιροποίηση των μεταβλητών στοιχείων των δημόσιων σχολικών μο­νά­δων που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στη Βάση Δεδομένων, καθώς και την αποτύπωση δημόσιων σχολικών μο­νά­δων που δεν έχουν καταχωρημένα στοιχεία στη Βάση Δεδομένων.

 Έως το Δεκέμβριο του 2006 συνεχίστηκε  η επίλυση εκκρεμοτήτων της επικαιροποίησης του σχο­λικού έτους 2005-06 καθώς και η διασταύρωση στοιχείων που αφο­ρού­σαν τις σχολικές μονάδες.  Τα στοιχεία των σχολικών μονάδων, μετά την ολοκλήρωση της κατα­χώρισής τους στη Βάση Δεδομένων  από τους διευθυντές, ελέγχονται  ως προς την πληρότητα και ως προς την ορθό­τητα καταχώρισής τους,  σε πρώτη φάση  από τους υπεύθυνους των Διευθύνσεων και Γραφείων και  σε δεύτερη φάση από τους εκπαιδευτικούς της ομάδας αποτύπωσης, οι οποίοι με κατάλληλες διασταυρώσεις των δεδομένων επισημαίνουν τυχόν λάθη ή ασάφειες και επιβλέπουν την διόρθωσή τους, ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή  αξιοπιστία των στοιχείων.

  Τον Ιανουάριο  του 2007, μετά την έκδοση εγκυκλίου από το ΥΠΕΠΘ, ξεκίνησε και είναι σε εξέλιξη, η Επι­και­ροποίηση / Αποτύπωση των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2006-07. Ορίστηκαν από τους Προϊσταμένους Γραφείων και Διευ­θύν­σεων, σε όσες περιπτώσεις  χρειάστηκε, νέοι υπεύθυνοι για το έργο στις  Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, οι οποίοι ενημερώνονται για το έργο σε συναντήσεις που πραγματοποιούνται από τους  εκπαιδευτικούς της Ομά­δας Αποτύπωσης του Κ.Ε.Ε., κατά περίπτωση, στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία ή στο ΚΕΕ.

Εντός του 2007 προγραμματίζεται η αναβάθμιση της Βάσης Δεδομένων της Αποτύπωσης, ώστε να είναι δυνατόν να καταχωρηθούν πλήρως  τα στοιχεία και των ιδιωτικών  σχολικών  μονάδων, αλλά και να αποτυπωθούν βασικές αλλαγές που έχουν προκύψει στη λειτουργία των δημόσιων  σχολικών  μονάδων. Είναι  σε εξέλιξη η διαμόρφωση  Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) για την παρουσίαση της χωρικής κατανομής των μεγεθών  που είναι καταχωρημένα στη Βάση Δεδομένων της Αποτύπωσης και  αφορούν τις σχολικές μονάδες. Προβλέπεται επίσης η διεξαγωγή συνεδρίου για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος.

 

 

 Ενημέρωση Στελεχών της Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου πραγματοποίησε τις παρακάτω ενημερωτικές συγκεντρώσεις:

·      Ενημέρωση των Διευθυντών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευ­τε­ρο­βά­θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο ημερίδας, για την υλοποίηση του έργου κα­τά το σχολικό έτος 2001-02, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Divani Palace Hotel στις14/11/2001. Στην εκδήλωση αυτή το ερευνητικό έργο πα­ρο­υ­σιά­στη­κε από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και Αντιπρόεδρο του Κ.Ε.Ε. κ. Βασίλη Κουλαϊδή.

·      Ενημέρωση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης στο πλαίσιο ημε­ρί­δας για την υλοποίηση του έργου κατά το σχολικό έτος 2002-03, η οποία πρα­γμα­το­ποιήθηκε στο Divani Palace Hotel στις 16/10/2002. Στην εκδήλωση αυ­τή το ερευνητικό έργο παρουσιάστηκε από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και Αντιπρόεδρο του Κ.Ε.Ε. κ. Βασίλη Κουλαϊδή.

·      Ενημέρωση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης στο πλαίσιο ημε­ρί­δας για την υλοποίηση του έργου κατά το σχολικό έτος 2004-05η οποία πρα­γμα­το­ποιήθηκε στο Κ.Ε.Ε. στις 28-01-05. Στην εκδήλωση αυτή το ερευνητικό έργο παρουσιάστηκε από τον κ. Βασίλη Κουλαϊδή.

·      Ενημερώθηκε στο πλαίσιο ημερίδας (13/02/2005), η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΠΘ για την για την πορεία του έργου.

βλ. επίσης:Πρόγραμμα: Ηγεσία για τη μάθηση
Πρόκειται για διεθνές πρόγραμμα αυτό-αξιολόγησης σχολείου το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge με συντονιστή τον καθηγητή John MacBeath. Κάθε χώρα συμμετέχει μ' ένα ερευνητικό ίδρυμα και τρία σχολεία. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 5 χώρες: : Αυστραλία (Griffith University), Αυστρία (University of Insbruck), Δανία (Danish University), Ελλάδα (Μονάδα Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας), Ηνωμένο Βασίλειο (University of Cambridge), Ηνωμένες Πολιτείες (University of Washington, New American Schools) και Νορβηγία (University of Oslo). Τα 3 ελληνικά σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι το 2ο Γυμνάσιο Πετρούπολης, το 2ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πατρών. Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από 7 ερευνητές. Οι ομάδες αυτό-αξιολόγησης των σχολείων αποτελούνται από 27 εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων και των 3 διευθυντών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στο τέλος του 2002 και διαρκεί 3 χρόνια.

Στόχος της έρευνας:
Η διερεύνηση του ρόλου της ηγεσίας του σχολείου για τη δημιουργία ενός δημιουργικού περιβάλλοντος μάθησης για τους μαθητές και ενός ανταποδοτικού περιβάλλοντος για όσους διδάσκουν και υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία (με τη χρήση πρακτικών αυτό-αξιολόγησης).

Θεωρητικό πλαίσιο:
H έρευνα και η συζήτηση για τη φύση της μάθησης σε διαφορετικά πλαίσια παρέχει δυνατότητες συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς, διευθυντές - και, όπου δυνατόν, στους μαθητές και γονείς - να μοιραστούν ιδέες, και να δοκιμάσουν νέες πρακτικές. Αν και ό,τι συμβαίνει στις τάξεις είναι κεντρικού ενδιαφέροντος, η υπόθεση εργασίας υποστηρίζει ότι η ποιότητα και το νόημα της αυτο-βελτίωσης της μάθησης καθορίζεται από ό,τι λαμβάνει χώρα στο ευρύτερο πλαίσιο των ομάδων συναδέλφων, της κουλτούρας, των μικροπολιτικών και των σχέσεων εντός του σχολείου. Αυτά, θεωρούνται κρίσιμα ζητήματα για την ποιότητα της ηγεσίας που θέτει τη μάθηση ως κεντρικό σημείο. Ιδιαίτερη προσοχή επίσης δίνεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο σπίτι και στην τάξη, ανάμεσα στο σχολείο και στην κοινότητα, εξετάζοντας τι κάνει η ηγεσία ή τι μπορεί να κάνει, για να χτίσει γέφυρες μεταξύ αυτών των κόσμων της μάθησης.

Μέθοδος:
Οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα είναι ποσοτικές (όπως ερωτηματολόγια) και ποιοτικές (όπως ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις, "δυνάμεις πεδίου", "σκίαση") και αφορούν στην ηγεσία του σχολείου, στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στους γονείς. Βασικό γνώρισμα της έρευνας αποτελεί ο συμμετοχικός της χαρακτήρας που προϋποθέτει την εμπλοκή και την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων στη διαδικασία αυτής. Σημαντικό ρόλο στην έρευνα παίζει τόσο η ομάδα αυτό-αξιολόγησης του κάθε σχολείου, όσο και οι ερευνητές και οι "κριτικοί φίλοι" που έχουν την ευθύνη, υποστηρίζουν και παρακολουθούν τη διαδικασία αυτο-αξιολόγησης στα σχολεία που συμμετέχουν. Κεντρικό ρόλο στην έρευνα επίσης παίζει η δικτύωση των σχολείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για την αποτύπωση και μελέτη της αλλαγής στο σχολείο, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, χρησιμοποιούνται τα "πορτραίτα" των σχολείων, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς. Οι ερευνητές αξιοποιούν τα "πορτραίτα" αυτά στα "πορτοφόλια" των σχολείων, τα οποία καλούνται να διαμορφώσουν.

Αναμενόμενα αποτελέσματα/ προϊόντα:

    α. Σε επίπεδο συμμετεχόντων σχολείων
    β. Σε επίπεδο της ευρύτερης ερευνητικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής πολιτικής
    γ. Σε επίπεδο της ελληνικής πραγματικότητας


Ιδιαίτερα για το τελευταίο επίπεδο επισημαίνεται:

  • Η εξέλιξη/προώθηση θεωρητική, μεθοδολογική και πρακτική του σημαντικού έργου αυτό-αξιολόγησης σχολείου που ξεκίνησε ο αείμνηστος Ιωσήφ Σολομών με ελληνικά σχολεία.

  • Η επεξεργασία εναλλακτικών και αναστοχαστικών ελληνικών μοντέλων για την προσέγγιση της αξιολόγησης, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του σχολείου.

 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ

(Ενημέρωση ιστοσελίδας 12 Μαΐου 2005)

 

Το διεθνές πρόγραμμα, όπως και το αντίστοιχο του ελληνικό, εξελίσσονται με επιτυχία τα δυο τελευταία χρόνια και οι εργασίες που παρουσιάζονται  έχουν  μεγάλη ανταπόκριση τόσο από το ελληνικό όσο και από το διεθνές κοινό. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα, έχουν γίνει τα εξής:

 

1. Από το Μάιο του 2003 έχουν γίνει τα παρακάτω:

α. Συλλογή και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων (ερωτηματολόγια για μαθητές καθηγητές, ατομικές συνεντεύξεις καθηγητών, εστιασμένες ομάδες (focus groups) για  μαθητές και γονείς, παρακολούθηση (shadowing) διευθυντών σχολείων

β. Δεκαπενθήμερες περίπου συναντήσεις των ομάδων εργασίας στα σχολεία

γ. Μηνιαίες συναντήσεις της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος

δ. Σε μηνιαία βάση συναντήσεις μελών  της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος με τις ομάδες εργασίας στα σχολεία

ε. Συμμετοχή σε εσωτερικές δραστηριότητες του προγράμματος που διοργάνωσε η ελληνική ομάδα ή η διεθνής ομάδα του προγράμματος (εθνικές συναντήσεις και εργαστήρια, διεθνή εργαστήρια και συνέδρια, διεθνείς συναντήσεις των συντονιστών του προγράμματος)

ζ. Ελληνικές και διεθνείς παρουσιάσεις εργασιών του προγράμματος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια

η. Δημοσίευση εργασιών του προγράμματος

θ. Διοργάνωση εθνικών και διεθνών συναντήσεων, εργαστηρίων, ημερίδων για το ελληνικό κοινό

ι. Συνεργασίες με ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα

 

2. Βρίσκονται σε εξέλιξη:

α. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων

β. Προετοιμασία του 4ου διεθνούς συνεδρίου του προγράμματος (22-28 Οκτωβρίου 2005) στην Αθήνα με 100 περίπου συμμετέχοντες ερευνητές και εκπαιδευτικούς του προγράμματος από τις 7 συμμετέχουσες χώρες.

γ. Διεθνής ημερίδα με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων για το ελληνικό κοινό με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά (22 Οκτωβρίου 2005). 

δ. Διοργάνωση ημερίδων και εργαστηρίων για το ελληνικό κοινό

ε. Ελληνικές και διεθνείς παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις εργασιών του προγράμματος

 

3. Eργασίες του προγράμματος

Μπαγάκης, Γ., Δεμερτζή, Κ., Μπινιάρη, Λ., Γεωργιάδου, Σ., Σκουτίδας, Λ., Τσεμπερλίδου, Μ., Κοσμίδης Π. (2004) Ηγεσία για τη μάθηση με μεθόδους αυτό-αξιολόγησης σχολικής μονάδας. Ένα νέο ελληνικό ξεκίνημα. Παρουσίαση στο 6ο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Πατρών, 30 Απριλίου-2Μαΐου

 

Oμάδα του προγράμματος Carpe Vitam. Leadership for Learning 2ου Γυμνασίου Πετρούπολης (2004). Αλληλοπαρατήρηση εκπαιδευτικών. Παρουσίαση Poster στο 6ο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Πατρών, 30 Απριλίου-2Μαΐου

 

Oμάδα του προγράμματος Carpe Vitam. Leadership for Learning 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής (2004). Αντιμετώπιση δύσκολων μαθητών. Παρουσίαση Poster στο 6ο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Πατρών, 30 Απριλίου-2Μαΐου

 

Oμάδα του προγράμματος Carpe Vitam. Leadership for Learning Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πατρών (2004).  Δυσκολίες στην έκφραση σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Παρουσίαση Poster στο 6ο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Πατρών, 30 Απριλίου-2Μαΐου

 

Moos, L., Day, C., Surgue, C., Suaffield, S., Myers, K., Riley, K, Moller, J., Johanson, O., Bredeson, P., Bagakis, G., O’Brien, J.   (2004) European Perspectives on Research in Educational Leadership. Presentation in the ECER (European Conference of Educational Research Association) 2004 Conference, Rethymnon, 22-25 September.

 

MacBeath, J., Frost, D. Swaffield, S., Schratz, M., Portin, B., Green, D., Myers, K., Bagakis, G., Clark, S. (2005) Leadership for Learning. The Carpe Vitam Project. Symposium in ICSEI (International Conference on School Effectiveness and Improvement) 2005, Conference, Barcelona, 2-5 January 2005.

 

Μπαγάκης, Γ., Δεμερτζή, Κ., Μπινιάρη, Λ., Γεωργιάδου, Σ., Σκουτίδας, Λ., Τσεμπερλίδου, Μ., Κοσμίδης Π. (2005) Ηγεσία για τη μάθηση με μεθόδους αυτό-αξιολόγησης σχολικής μονάδας. Ένα νέο ελληνικό ξεκίνημα. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Μεταίχμιο.

 

Μπαγάκης, Γ. και η ελληνική ομάδα του προγράμματος Carpe Vitam. Leadership for Learning (2005) Το διεθνές πρόγραμμα Carpe Vitam. Leadership for Learning και η Ελληνική συμμετοχή. Παρουσίαση στην Ημερίδα με διεθνή συμμετοχή Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: Από το έργο του Ιωσήφ Σολομών στις σημερινές προσπάθειες στην Ελλάδα και αλλού, που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και τη Σχολή Μωραΐτη. Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 12 Φεβρουαρίου.

 

Μπαγάκης, Γ. και Σταμάτης, Θ. (2005) Αναδεικνύοντας το κρυμμένο κεφάλαιο των εκπαιδευτικών και των σχολείων: Ελληνικές απόπειρες. Παρουσίαση στην ημερίδα με διεθνή συμμετοχή Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και τη Γραμματεία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (14 Ελληνογαλλικά σχολεία). Ξενοδοχείο Divani Apollon Hotel, Καβούρι, 5 Μαρτίου.

 

Μπαγάκης, Γ., H ελληνική ερευνητική ομάδα του προγράμματος Carpe Vitam. Leadership for Learning και η αντίστοιχη ομάδα εκπαιδευτικών του 2ου Γυμνασίου Πετρούπολης (2005) Δημιουργώντας εστίες ανάπτυξης σχολείου. Αντιστάσεις δυναμικά στοιχεία και τρόποι υποστήριξης. Παρουσίαση και εργαστήριο στη διημερίδα Αντιμετωπίζοντας την αδιαφορία στο σχολείο που διοργάνωσε η ΕΛΜΕ Βοιωτίας με σχολικούς συμβούλους. Λιβαδειά 15-16 Απριλίου.  

Δεμερτζή, Κ. και Μπαγάκης, Γ. (2005) Ανιχνεύοντας τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ελληνικού γυμνασίου στο πλαίσιο του προγράμματος Leadership for Learning. Παρουσίαση στο 7ο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Πατρών, 8-10 Απριλίου.

Μπινιάρη, Λ. και Μπαγάκης, Γ. (2005) Διαμόρφωση του σχολικού πορτραίτου στο πλαίσιο του προγράμματος Leadership for Learning. Παρουσίαση στο 7ο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Πατρών, 8-10 Απριλίου.

Ελληνική ερευνητική ομάδα του προγράμματος Carpe Vitam. Leadership for Learning και αντίστοιχες ομάδες εκπαιδευτικών του 2ου Γυμνασίου Πετρούπολης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πατρών (2005) Εργαστήριο στο 7ο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Πατρών, 8-10 Απριλίου.

 

Ελληνική ερευνητική ομάδα του προγράμματος Carpe Vitam. Leadership for Learning και η αντίστοιχη ομάδα εκπαιδευτικών του 2ου Γυμνασίου Πετρούπολης (2005). Δημιουργώντας εστίες ανάπτυξης σχολείου: Αντιστάσεις, δυναμικά στοιχεία και τρόποι υποστήριξης. Παρουσίαση και εργαστήριο στη διημερίδα που διοργάνωσε η ΕΛΜΕ Βοιωτίας με σχολικούς συμβούλους της Βοιωτίας με θέμα  Αντιμετωπίζοντας τη σχολική αδιαφορία. Λιβαδειά 15-16 Απριλίου.

 

Portin, B., Bagakis, G., Frost, D., MacBeath, J., Moller, J., Moos, L., Skedsmo, G., Swaffield, S. (2005) International Politics and Local School Development: Emerging Themes from a Seven-Nation Study. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Canada, 12 April 2005.

 

βλ. επίσης: