Έρευνες > Σε συνεργασία με άλλους φορείς > Λειτουργοί Ανωτάτης, Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης


εκτύπωση σελίδας
 
Οι Λειτουργοί της Ανωτάτης, της Μέσης και της Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι.) Βιογραφικά και Εργογραφικά Στοιχεία

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Δαυίδ Αντωνίου - Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης

Συνεργασία ΚΕΕ – ΚΝΕ

Ερευνητικό πρόγραμμα που άρχισε το 1994 με την οικονομική στήριξη (για τη μηχανογράφηση) του ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου (1994, 1995, 1997, 2000) και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (2001, 2002).

Η έρευνα και η συγκέντρωση του αρχειακού και έντυπου υλικού έγινε από τους υπεύθυνους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους / Αρχείο Υπουργείου Παιδείας: Βιβλία ποιότητος προσωπικού 1853-1884 (αντλήθηκαν 2055 ονόματα εκπαιδευτικών από εννέα αλλεπάλληλες απογραφές). Πίνακες αποφοίτων δημοδιδασκάλων και καθηγητών 1880-1900 (με την ενότητα αυτού του υλικού επεκταθήκαμε από τους λειτουργούς της εκπαίδευσης στο ευρύτερο σύνολο εκείνων που σπούδασαν ή πήραν δίπλωμα εκπαιδευτικού). Κατάλογοι κατατάξεως προσωπικού, χειρόγραφοι και τυπωμένοι (1834-1895). Πίνακες αποφοίτων δημοδιδασκάλων και καθηγητών (1880-1900). Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών: Μητρώα φοιτητών Πανεπιστημίου 1837-1895 (μηχανογραφημένο αρχείο από τον Κώστα Λάππα). Βιβλίο ελληνοδιδασκάλων 1852-1895. Διπλωματούχοι πανεπιστημίου ως το 1900 (από τις τυπωμένες λογοδοσίες του πανεπιστημίου). Αρχείο Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας: Γενικά μαθητολόγια Διδασκαλείων 1870-1895. Βιβλίο πρακτικών απολυτηρίων εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών 1883-1900. Αρχείο Ελεγκτικού Συνεδρίου: Συνταξιοδοτικές πράξεις 1860-1935.

Ο υψηλός βαθμός πληρότητας των στοιχείων δίνει τη δυνατότητα να ερευνηθούν συνολικά ο χρόνος και ο τόπος γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση, οι σπουδές, ο χρόνος διορισμού, οι μεταθέσεις, οι απολύσεις, η υπηρεσιακή και η μισθολογική εξέλιξη, καθώς και το συγγραφικό έργο των εκπαιδευτικών.

Η καταχώρηση στοιχείων σε ειδική βάση δεδομένων (ISIS Dbase ‘EDU 19’ σύμβουλος μηχανογράφησης ο Φοίβος Βιλανάκης με τη συνεργασία της Κατερίνας Κωνσταντινίδου και της Πελαγίας Μαρκέτου) πραγματοποιείται προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πολλαπλές προσεγγίσεις του υλικού και οι συσχετισμοί που αποτελούν προϋποθέσεις για την πληρέστερη συγκριτική μελέτη των στοιχείων αλλά και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του αρχείου από άλλους, σημερινούς ή μελλοντικούς ερευνητές. Μηχανογραφήθηκαν οι 2055 φάκελοι των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έγιναν προσιτοί στους συναδέλφους που το ζήτησαν. Άρχισε η επεξεργασία του υπόλοιπου υλικού για να μηχανογραφηθεί, ώστε να προστεθούν οι χιλιάδες νέοι φάκελοι και να εμπλουτιστούν οι πρώτοι με στοιχεία ως το τέλος της διαδρομής και της ζωής των εκπαιδευτικών.

Από την όλη εργασία θα προκύψει και θα εκδοθεί λεξικό με το σύνολο των βιογραφικών στοιχείων, εμπλουτισμένων με πληροφορίες από άλλες αρχειακές και έντυπες πηγές και εικονογραφικό υλικό. Το έργο θα συμπληρώνεται με εισαγωγική ιστορική μελέτη, χρηστικά ευρετήρια και διαγράμματα.

Αρχή Σελίδας