εκτύπωση σελίδας
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PISA

Εθνική Συντονίστρια: Βασιλεία Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια Ε.Α.Π. 

Η αφετηρία

Σκοπός του προγράμματος PISA είναι η παρακολούθηση σε σταθερή βάση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των συμμετεχουσών χωρών με όρους επιδόσεων των μαθητών. Στη βάση ενός από κοινού διαμορφωμένου και διεθνώς αποδεκτού πλαισίου εργασίας οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις των μαθητών τους με τις επιδόσεις των μαθητών άλλων χωρών. Με αυτόν τον τρόπο το PISA βοηθά κάθε χώρα όχι μόνο να κατανοεί, αλλά και να ενισχύει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού της συστήματος και να μαθαίνει από τις πρακτικές άλλων χωρών. Οι εργασίες για τον σχεδιασμό του προγράμματος ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και η επίσημη έναρξη έγινε το 1997.

 

Τι είναι το PISA; 

Το Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA (Programme for International Student Assessment) του ΟΟΣΑ είναι μια διεθνής έρευνα που διεξάγεται στο χώρο της εκπαίδευσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το 2000 μέχρι σήμερα. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των χωρών μελών του ΟΟΣΑ και της Διεύθυνσης Εκ­παί­δευ­σης του ΟΟΣΑ.

 

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε 15χρονους μαθητές, που βρίσκονται στο τέλος της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης.

 

Τι αξιολογεί;

Αξιολογεί πόσο καλά είναι προετοιμασμένοι οι μαθητές να αξιοποιούν γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίζουν ζητήματα της καθημερινής ζωής. Να έχουν δηλαδή δια βίου πρόσβαση στη γνώση και να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου τους. Για το σκοπό αυτό εξετάζει τις επιδόσεις των μαθητών σε βασικές γνωστικές περιοχές, όπως η Κατανόηση Κειμένου, τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επι­στήμες.

Πέραν της αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών στα τρία αντικείμενα, το PISA συλλέγει πλη­ρο­φορίες και για τους ίδιους τους μαθητές, τα σχολεία τους και τα εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχουσών χωρών, προκειμένου να διερευνηθούν παράγοντες, που σχετίζονται με τις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών τόσο εντός των χωρών καθαυτών, όσο και σε σύγκριση με τις άλλες συμμετέχουσες χώρες.

 

Κάθε πότε διεξάγεται;

Η έρευνα γίνεται κάθε τρία χρόνια. Σε κάθε φάση υλοποίησής της ένα  από τα τρία αντικείμενα ορίζεται ως βασικό αντικείμενο έρευνας και εξετάζεται λεπτομερώς, ενώ τα άλλα δυο εξετάζονται σε μικρότερη έκταση. Με την ολοκλήρωση τριών φάσεων της έρευνας, οπότε και τα τρία αντικείμενα έχουν εξεταστεί λεπτομερώς, συμπληρώνεται ένας κύκλος.

 

Πόσες χώρες συμμετέχουν;

Μέχρι το 2009 έχουν συμμετάσχει στο PISA περισσότερες από 70 χώρες συνολικά, που είναι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ αλλά και χώρες εκτός ΟΟΣΑ. Πιο συγκεκριμένα, στο:

·      PISA 2000 συμμετείχαν 32 χώρες (εκ των οποίων 28 μέλη του ΟΟΣΑ).

·      PISA 2003 συμμετείχαν 41 χώρες (εκ των οποίων 30 μέλη του ΟΟΣΑ).

·      PISA 2006 συμμετείχαν 57 χώρες (εκ των οποίων 30 μέλη του ΟΟΣΑ).

·      PISA 2009 συμμετείχαν 65 χώρες (εκ των οποίων 34 μέλη του ΟΟΣΑ).

[Στο PISA 2009 συμμετείχαν, πέραν των 65 χωρών, και 10 επιπλέον συνεργαζόμενες χώρες τα αποτελέσματα των οποίων θα ανακοινωθούν το Δεκέμβριο του 2011]

 

Πώς αποτιμά το PISA τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών;

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο PISA συμπληρώνουν ένα φυλλάδιο που περιλαμβάνει θέματα και ερωτήσεις και από τα τρία γνωστικά αντικείμενα. Στα θέματα αυτά υπάρχει ένα υποσύνολο κοινών θεμάτων, που αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ των φάσεων του προ­γράμματος και επιτρέπουν τη σύγκριση των αποτελεσμάτων.  

Απαντούν επίσης ένα σύντομο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις που αφορούν στον ίδιο τον μαθητή, την οικογένειά του, καθώς και τη στάση του απέναντι στη μάθηση και το κύριο αντικείμενο αξιολόγησης της έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο αντλούνται πληροφορίες για τη συσχέτιση της επίδοσης των μαθητών με ατομικά ή οικογενειακά χα­­ρα­κτηριστικά, καθώς και με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως η μετανάστευση, το φύλο, το μορφωτικό επί­πεδο των γονέων, το οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον του σχολείου κ.ά.

Υπάρχει ακόμη ένα ερωτηματολόγιο για τους διευθυντές που περιέχει ερωτήσεις για το μέγεθος και τον τύπο του σχολείου, την πολιτική υποδοχής και κατάταξης των μαθητών του, αλλά και τη διαχείριση σε επίπεδο προϋπολο­γι­σμού και εκπαιδευτικών πόρων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να συσχετισθούν με τις επι­δό­σεις των μαθητών και να συναχθούν συμπεράσματα.

 

Δημοσιοποιημένα Θέματα PISA

Πληροφορίες για τα δημοσιοποιημένα θέματα PISA μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ

Τι αποτελέσματα εξάγει;

Κάθε τρία χρόνια το PISA συγκεντρώνει δεδομένα για τις επιδόσεις των μαθητών και πληροφορίες για τους ίδιους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία, και διαμορφώνει δείκτες που μπορούν να παρακολουθήσουν διαφορές (και ομοιότητες) στη διάρκεια του χρόνου. Η συμμετοχή των χωρών στο πρόγραμμα PISA είναι σημαντική, καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας:

·        Μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεράσματα σχετικά με τις δυνατότητες των μαθητών ακόμη και μετά το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης να συνεχίσουν να μαθαίνουν δια βίου, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις διάφορες προσωπικές τους ανάγκες και υποχρεώσεις, μορφωτικές, επαγγελματικές κ.λπ.

·        Μπορούν ακόμη να αξιοποιηθούν από τα σχολεία, την Πολιτεία και τους θεσμοθετημένους φορείς της εκπαίδευσης, για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης.

·        Δίνουν τη δυνατότητα σύγκρισης ανάμεσα στις διάφορες χώρες, ως προς τις επιδόσεις των μαθητών στο πρόγραμμα PISA και ως προς το μαθησιακό τους περιβάλλον.

 

Την έκθεση των αποτελεσμάτων του PISA 2000, η οποία δημοσιεύτηκε το 2001, μπορείτε να την έχετε στη διάθεσή σας πατώντας εδώ.

 

Την έκθεση των αποτελεσμάτων του PISA 2003, η οποία δημοσιεύτηκε το 2004, μπορείτε να την έχετε στη διάθεση σας πατώντας εδώ.

 

Την έκθεση των αποτελεσμάτων του PISA 2006, η οποία δημοσιεύτηκε το 2007, μπορείτε να την έχετε στη διάθεση σας πατώντας εδώ.

 

Την έκθεση των αποτελεσμάτων του PISA 2006 για την Ελλάδα, μπορείτε να την έχετε στη διάθεση σας πατώντας εδώ.

 

Πρώτη ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του PISA 2009 

 

Το πρώτο τεύχος της έκθεσης των αποτελεσμάτων του PISA 2009 για την Ελλάδα, μπορείτε να το έχετε στη διάθεσή σας πατώντας εδώ.

 

Πρόγραμμα PISA 2012

 Κατά το χρονικό διάστημα 2011-2012 βρίσκεται σε εξέλιξη το διεθνές πρόγραμμα PISA 2012 στο πλαίσιο του οποίου:

·        Τα Μαθηματικά ορίζονται ως βασικό αντικείμενο και εξετάζονται λεπτομερώς, ενώ οι Φυσικές Επιστήμες και η Κατανόηση Κειμένου εξετάζονται σε μικρότερη έκταση.

·        Συμμετέχουν 67 χώρες, εκ των οποίων οι 34 είναι χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α.

Η Πιλοτική Φάση (Field Trial) του PISA 2012 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το εαρινό εξάμηνο του 2011.

Η Κύρια Έρευνα (Main Study) του PISA 2012 στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί από τις 7 Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου 2012. Σε αυτήν θα συμμετάσχουν περίπου 200 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ.) από όλη την Ελλάδα και περίπου 4.500 μαθητές. Τα σχολεία αυτά έχουν επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία από τον διεθνή φορέα που έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση του δείγματος του PISA.

Κάθε χώρα που συμμετέχει στην έρευνα χρησιμοποιεί έναν αριθμό εργαλείων (φυλλάδια θεμάτων και ερωτηματολόγια). Πιο συγκεκριμένα, στο PISA 2012 η Ελλάδα χρησιμοποιεί τα παρακάτω εργαλεία:

α) Φυλλάδιο θεμάτων του μαθητή που καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των     Mαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών και της Κατανόησης Κειμένου,

β)     ερωτηματολόγιο του μαθητή και

γ)     ερωτηματολόγιο του σχολείου που θα συμπληρωθεί από τον Διευθυντή του σχολείου.

 Εκδόσεις του ΚΕΕ για το PISA

Σύνδεσμοι

Για συνδέσμους σχετικούς με το πρόγραμμα PISA πατήστε εδώ.

 

 Ιστορικό Εκπροσώπων / Διαχειριστών του Προγράμματος PISA

  

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος για την Ελλάδα είναι το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)

ΟΜΑΔΑ PISA του Κ.Ε.Ε. (2011 - 12)

Εθνική Εκπρόσωπος και Εθνική Διαχειρίστρια: Βασιλεία Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια Ε.Α.Π.

Μέλη ομάδας:

  • Αναγνωστοπούλου Κυριακή, Γεωπόνος, Εκπαιδευτικός, MSc
  • Γεωργιάδου Άννα, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός
  • Κωστοπούλου Χαρά, Πληροφορικής, Εκπαιδευτικός, ΜΒΑ
  • Λειβαδίτης Κωνσταντίνος, Μαθηματικός, Εκπαιδευτικός, MSc
  • Παπαστράτου Πηνελόπη, Γαλλικής Φιλολογίας, Εκπαιδευτικός, D.E.A.
  • Σταθοπούλου Χριστίνα, Φυσικός, Εκπαιδευτικός, PhD
  • Τσιφλίκα Δώρα, Γαλλικής Φιλολογίας, Εκπαιδευτικός, MA 
Αρχή Σελίδας