Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ­ματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής  Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) ΙΙ, ανέλαβε την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Σκοπός του Έργου ήταν μέσα από την επιλογή και επεξεργασία υλικού που είχε παραχθεί στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι, η ανάδειξη αυτού του υλικού και η εναρμόνισή του με τις αρχές και τους σκοπούς της Αειφόρου/ Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η υλοποίηση του Έργου που εντάχθηκε στην Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.ιγ: «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», της Ενέργειας 2.6.1: «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.6. «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.


Το ηλεκτρονικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε, και υπάρχει διαθέσιμο  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου, με την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, έχει αναπαραχθεί σε ψηφιακούς δίσκους (cd) και προωθηθεί σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το υλικό αυτό αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα Περιβάλλοντος, με κεντρικό άξονα την Εκπαίδευση για την Αειφορία.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Ε.

Καθηγητής, Μιχαήλ Δερμιτζάκης